آموزش مبحث انتگرال توسط استاد منتظری

#ریاضی

✅✅دراین ویدیوبا آموزش انتگرال یکی از مباحث درس ریاضیات توسط استادمنتظری درخدمت شماهستیم.
✅✅انتگرال یکی از مهمترین مباحث وابسته ی ریاضی است که هرساله۲سوال ازاین مبحث مطرح می شودکه کاملا وابسته به مشتق می باشددرواقع پیش نیاز این مبحث مشتق است.پس پیشنهادمی شودقبل از مطالعه ی این مبحث آموزش مبحث مشتق رانیزدنبال کنید.
✅✅کاری که استادمنتظری درحرف آخر برای ما انجام داده انداین است برای حل سوالات این قسمت الگوی کفه ی ترازورا ارائه می دهنددراین الگوبه شما بصورت مفهومی آموزش می دهند که چگونه درکمترین زمان وبدون حفظ فرمول وتکنیک بتوانیدسوالات انتگرال رابه جواب برسانید.
درویدیوی فوق شما ملاحظه می کنیداستادیکی از قطعی ترین سوالاتی که ازاین مبحث در کنکور مطرح می شودرا باهمین الگوبرای مابه جواب می رسانند.استادازما می خواهندبرای حل سوالات این مبحث فقط چند نکته ی کلیدی را آموزش ببینیم تا براحتی سوالات این مبحث را به جواب برسانیم:
۱_هرگاه درسوالی انتگرال وجواب آن را با ذکریک مجهول دیدیدبیادآوریدمشتق پادزهرانتگرال است.
۲_فقط وفقط وفقط الگوی کفه ی ترازو برای حل سوالات انتگرال کافی است‌.

کاراستادبرای تمامی مباحث ریاضیات به همین صورت است برای همین است که استاددر۲۰ساعت تدریس۵۰درصدمبحث ریاضی را موردپوشش قرارمی دهدچون با آموزش یک الگو فوق العاده شما را قادرمی کنندتابتوانیدچندین سوال راپشت سرهم به جواب برسانیدبدون حفظ هیچ فرمول وتکنیکی ودیگرنیازنباشدبرای هر سوال یک روش ارائه شودوبه کارببرید.
در ویدیوی فوق تدریس ریاضی به شیوی استادمنتظری با انرژی وصف ناپذیر را ازدست ندهید…
نویسنده: خانوم مهندس فرزی

15
اشتراک‌گذاری

آموزش تحلیل صرفی توسط استاد واعظی(قسمت دوم)

قسمت دوم
✅✅دراین ویدیو با آموزش متفاوت مبحث تحلیل صرفی از درس عربی توسط استادواعظی درخدمت شما هستیم.
✅✅درس عربی برخلاف آنکه ضریب آن۲می باشدوهمین عددممکن است بسیاری از داوطلبان عزیزرابه خطا واداردکه نسبت به این درس کم توجه شوند.اما حقیقت امراین است چون میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان برای این درس پایین هست همین موجب شده تا درس عربی دارای انحراف معیارباشدوبا وجودضریب کم از درس های با اهمیت وسرنوشت ساز درکنکورباشد.
درس عربی را درکنکوربصورت مبحثی موردمطالعه قرارمی دهیم وامروز با مبحث تحلیل صرفی درخدمت شما هستیم.
سوالات۴۰و۴۱و۴۲دردفترچه دروس عمومی مربوط به تحلیل صرفی است یعنی ازاین مبحث ۳سوال پای ثابت سوالات کنکورمی باشد‌و۱۲درصداز سهم سوالات عربی رابه خوداختصاص می دهدکه قابل توجه است.سوالات این مبحث از داخل یک متن داده می شودکه دوتای آن مربوط به فعل ویکی مربوط به اسم است وبرای حل سوالات این مبحث تسلط برقواعدشرط اول است.
✅✅کاری که استادواعظی درحرف آخر برای ما انجام داده اند این است که قواعدلازم برای حل سوالات تحلیل صرفی را دریک دسته بندی منظم ارائه داده اندسپس الگوی خط اوریب راارائه می دهند که در حل سوالات این مبحث روشی بی نظیروحرفه است.استادبه ما دسته بندی تناقض هاراآموزش می دهند تا براحتی بتوان سوالات این مبحث را از طرق ردگزینه به جواب رساند. الگوی بی نظیردیگراستادواعظی برای حل سوالات این مبحث الگوی از چپ به راست وشکستن گزینه هاست در این الگو شما یادمیگیریدکه حتی بدون خواندن متن نیزمی توان جواب نهایی وصحیح رابا اطمینان۱۰۰درصدی کشف کرد.
با دیدن این ویدیوبدون شک منسجم ترین وبا قاعده ترین تدریس عربی را درحرف آخر با استادواعظی خواهیدیافت.
درویدیوی فوق لذت حل سوالات تحلیل صرفی به روش فوق حرفه ای استادواعظی را تقدیم شما می کنیم.
نویسنده خانوم مهندس فرزی

7
اشتراک‌گذاری

آموزش تحلیل صرفی توسط استاد واعظی(قسمت اول)

✅✅دراین ویدیو با آموزش متفاوت مبحث تحلیل صرفی از درس عربی توسط استادواعظی درخدمت شما هستیم.
✅✅درس عربی برخلاف آنکه ضریب آن۲می باشدوهمین عددممکن است بسیاری از داوطلبان عزیزرابه خطا واداردکه نسبت به این درس کم توجه شوند.اما حقیقت امراین است چون میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان برای این درس پایین هست همین موجب شده تا درس عربی دارای انحراف معیارباشدوبا وجودضریب کم از درس های با اهمیت وسرنوشت ساز درکنکورباشد.
درس عربی را درکنکوربصورت مبحثی موردمطالعه قرارمی دهیم وامروز با مبحث تحلیل صرفی درخدمت شما هستیم.
سوالات۴۰و۴۱و۴۲دردفترچه دروس عمومی مربوط به تحلیل صرفی است یعنی ازاین مبحث ۳سوال پای ثابت سوالات کنکورمی باشد‌و۱۲درصداز سهم سوالات عربی رابه خوداختصاص می دهدکه قابل توجه است.سوالات این مبحث از داخل یک متن داده می شودکه دوتای آن مربوط به فعل ویکی مربوط به اسم است وبرای حل سوالات این مبحث تسلط برقواعدشرط اول است.
✅✅کاری که استادواعظی درحرف آخر برای ما انجام داده اند این است که قواعدلازم برای حل سوالات تحلیل صرفی را دریک دسته بندی منظم ارائه داده اندسپس الگوی خط اوریب راارائه می دهند که در حل سوالات این مبحث روشی بی نظیروحرفه است.استادبه ما دسته بندی تناقض هاراآموزش می دهند تا براحتی بتوان سوالات این مبحث را از طرق ردگزینه به جواب رساند. الگوی بی نظیردیگراستادواعظی برای حل سوالات این مبحث الگوی از چپ به راست وشکستن گزینه هاست در این الگو شما یادمیگیریدکه حتی بدون خواندن متن نیزمی توان جواب نهایی وصحیح رابا اطمینان۱۰۰درصدی کشف کرد.
با دیدن این ویدیوبدون شک منسجم ترین وبا قاعده ترین تدریس عربی را درحرف آخر با استادواعظی خواهیدیافت.
درویدیوی فوق لذت حل سوالات تحلیل صرفی به روش فوق حرفه ای استادواعظی را تقدیم شما می کنیم.

نویسنده: خانوم مهندس فرزی

4
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث ترکیب توابع توسط استاد منتظری

 

#ریاضی
✅✅ این ویدیو شامل مبحث ترکیب توابع از درس ریاضی است.

✅✅ مبحث تابع از مباحث بسیار مهم، پایه و بیس ریاضی است. هم داوطلبان رشته ریاضی فیزیک و هم داوطلبان رشته تجربی باید این مبحث را به خوبی یاد بگیرند و همه ساله در گروه های آزمایشی ریاضی فیزیک به طور مستقیم شامل ۲ الی ۳ سوال بوده و در گروه آزمایشی تجربی نیز همین تعداد سوال را به خود اختصاص می دهد.

✅✅ و اما روش تدریس مبحث ترکیب توابع در موسسه حرف آخر:
در این ویدیو با آموزش با الگو ماشین در خدمتتان هستیم. در این مبحث ابتدا باید مفاهیم آن را به خوبی یاد بگیرید و این الگو به این صورت است که متغیر ابتدا وارد یکی از تابع ها می شود و سپس وارد تابع دیگر.
باید توجه داشته باشیم که مجهول ما در ابتدای تابع است یا انتها، اگر در انتهای آن باشد باید بصورت معکوس حرکت کنیم.

الگوهای بی نظیر استاد منتظری ریاضی را برای شما به شیرین ترین درس تبدیل می کند و با این الگو ها می توانید بهترین نتیجه را در این درس از آن خود بکنید.
ویدیو بالا را ببینید و از ریاضی لذت ببرید.
نویسنده خانوم مهندس عزیزی

4
اشتراک‌گذاری

آموزش هندسه مبحث الگوی بادبادک توسط استاد منتظری

#ریاضی
✅✅ این ویدیو شامل تدریس مبحث هندسه از درس ریاضیات است.

✅✅ مبحث هندسه از مباحث دشوار ریاضی، هم در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک و هم در گروه تجربی است و بیشتر داوطلبان از پاسخگویی به این مباحث خودداری می کنند، چون گمان می کنند که مبحث هندسه، هم برای مطالعه دوران کنکور زمان بر است و هم پاسخگویی به آنها در جلسه کنکور دشوار.
این مبحث هرساله در کنکورهای سراسری گروه آزمایشی ریاضی فیزیک حدود ۸ سوال و در گروه های تجربی حدود ۴ سوال را به خود اختصاص می دهد.

✅✅ روش تدریس مبحث هندسه در موسسه حرف آخر:
(الگوی بادبادک، مادر و فرزند)
در مثلث های متساوی الساقین امتداد دو تا از ساق های مجاور مثلث متساوی الساقین را از بالا و پایین بهم وصل می کنیم و بچه ها تولید می شوند از مجموع زاویه بچه ها زاویه ۹۰ (یعنی مامان) تولید می شود و به پاسخ صحیح میرسیم.

دوستان عزیز از مبحث هندسه فراری نباشید، استاد منتظری این مبحث را به راحت ترین شکل ممکن تدریس کرده اند و بدون صرف زمان می توانید به پاسخ صحیح در تست ها برسید.
ویدیو فوق گواه صدق گفته های ما است.
نویسنده : خانوم مهندس عزیزی

0
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث ترجمه توسط استاد واعظی

#عربی
✅✅ این ویدیو به آموزش نحوه پاسخ به تست های ترجمه در درس عربی پرداخته است.
✅✅ تست های ترجمه از مهم ترین قسمت کنکور های عربی است و هر سال در همه گروه های آموزشی ۸ تست را به خود اختصاص می دهد و بیشترین تعداد سوال عربی را شامل می شود. برای پاسخ دادن به سوالات ترجمه به راهکار های زیر نیاز داریم که در ادامه به آن می پردازیم.

✅✅ برای پاسخ دادن به تست های ترجمه باید در ابتدا نکات قواعد را به خوبی یاد بگیرید تا با استفاده از دانش قواعدتان بتوانید نکات قواعد را از تست ها استخراج و در گذینه ها از آنها استفاده کنید تا به پاسخ درست در این گونه سوالات برسید.
استاد واعظی مدرس عربی موسسه حرف آخر برای تست های ترجمه، نکات و الگو های زیبایی طراحی کرده اند که با یادگیری آنها به تسلطی خواهید رسید که می توانید به پاسخ درست در تست های این مبحث برسید.

این ویدیو فوق العاده زیبا را ببینید و تمام تست های ترجمه را از آن خود بکنید.
نویسنده: خانوم مهندس عزیزی

15
اشتراک‌گذاری

آموزش معلوم و مجهول توسط استاد واعظی

✅✅ این ویدیو شامل آموزش معلوم و مجهول استاد محمد واعظی است.

✅✅ مبحث معلوم و مجهول از مباحث قواعد درس عربی است و هر ساله از ۸ سوال قواعد حدود ۲ الی ۳ تست کنکور سراسری را در تمامی گروه های آزمایشی شامل می شود. مبحث معلوم و مجهول در کنکور های سراسری دارای اهمیت ویژه ای است و دانش آموزان در فهم و درک آن به مشکل بر می خورند.

✅✅ در ادامه به روش تدریس این مبحث در موسسه حرف آخر می پردازیم:
برای یادگیری مبحث معلوم و مجهول کافیست فاعل و مفعول را در جمله پیدا کنیم و جای آنها را باهم عوض کنیم و همچنین به اعرابشان نیز باید دقت داشته باشیم. الگو های عربی موسسه حرف آخر همه این نکات را بصورت جزء به جزء در ذهن شما ماندگار می کند و نیازی به حفط کردن هیچ مطلبی نیست.

دوستانی که همیشه از درس عربی فراری بودید و برای کنکور درس عربی را حذف کردید، این ویدیو را ببینید تا بدانید که چطور می توان درس عربی را در کنکور به نقطه قوت خود تبدیل کرد.
نویسنده: خانوم مهندس عزیزی

14
اشتراک‌گذاری

آموزش شیب شناسی با تدریس استاد منتظری

#ریاضی
تدریس مبحث شیب شناسی
این مبحث مهم نه تنها در ریاضی بلکه در تستهای فیزیک و شیمی هم کاربرد دارد .
به طور معمول داوطلبین به دلیل راه حلهای رایج درک درستی از این تیپ سوالات و چگونگی راه حل آن ندارند .
در این ویدیو با ارائه الگویی بسیار ساده به تشریح مفهومی این بخش می پردازیم .
یکی از کاربردهای این مبحث در طراحی سوالات کنکور ، محاسبه مساحت بخشی از نمودار درجه دوم می باشد و ما در این ویدیو مشاهده می کنیم که تنها با سه مفهوم ساده براحتی به مساحت دست پیدا می کنیم .
مثلث قائم الزاویه مفروضی را در نظر بگیرید :
در این مثلث ضلعی که ایستاده را مادر می نامیم که همان دلتا x است .
دو ضلع خوابیده را نیز بچه های مادر فرض می کنیم ، ضلعی که به طور مایل قرار دارد همان شیب مثلث است .
وحالا طرح الگو :
مادر = حاصل ضرب بچه ها
مادر تقسیم بر بچه = بچه دیگر
بسیار ساده با این الگو می توان به شیب و یا یکی از اضلاع مثلث رسید در نتیجه مساحت مورد نظر نمودار را به راحتی در عرض چند ثانیه بدست آورد .
در ویدیو نیز ملاحظه خواهید کرد که نیازی به فرمول و حل معادله نخواهیم داشت و با این روابط بسیار ساده به جواب آخر می رسیم .

خانوم مهندس صداقت مشاور ارشد موسسه حرف آخر

برای ارتباط با مهندس صداقت و مشاوره محصولات موسسه حرف آخر با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس حاصل فرمایید.

2
اشتراک‌گذاری

آموزش معادله درجه دو توسط استاد منتظری

حل تست معادلات درجه دوم با الگوی خاص رسم نمودار ، شیوه ای کاملا متفاوت و ساده در پاسخ به سوالات این مبحث می باشد .
در ویدیو ملاحظه می کنید که در ابتدا متغیرهای معادله مفروض را با a,b,c نامگذاری می کنیم و حالا از انتهای معادلی به صورت معکوس به ابتدای آن می رسیم .
نکات طلایی :
اگر متغیر c مثبت باشد ، روی محور y آن را مشخص می کنیم .
اگر متغیر b مثبت باشد نتیجه می گیریم که شیب نمودار رو به بالاست .
و در انتها اگر متغیر a مثبت باشد نمودار نیز رو به بالاست .
به همین سادگی بدون نیاز به حل معادله و بدست آوردن ریشه های آن می توانیم در کمترین زمان ممکن نمودار آن را رسم کنیم و به رد گزینه بپردازیم .
از این مبحث به طور مستقیم یک سوال مطرح می شود اما با یادگیری این بخش می توان براحتی در هر بخش مرتبط با معادلات درجه دوم به حل ساده تست کمک شایانی کرد .

خانوم مهندس صداقت مشاور ارشد موسسه حرف آخر

برای ارتباط با مهندس صداقت و مشاوره محصولات موسسه حرف آخر با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس حاصل فرمایید.

14
اشتراک‌گذاری

آموزش اعلال به حذف توسط استاد واعظی

#عربی
آموزش اعلال به حذف
میانگین سوالات مطرح شده از این مبحث بسیار مهم عربی ۳ سوال می باشد .
با ملاحظه این ویدیو می توانید به راحتی فعلهای فارسی ، افعال عربی را صرف کنید .
آموزش مبحث اعلال کاملا با روش تستی انجام شده و از این طریق با نکات طلایی به حذف گزینه می پردازید . در ابتدا به مواردی که امکان حذف حرف عله وجود دارد اشاره شده بدین صورت که دو حرف عله پشت هم بیایند حرف عله اول حذف می شود بجز وا ، یا .
حروف آ ، ای ، او به ساکن برسند نیز حرف عله حذف می شود .
و حالا با همین الگو همراه با استاد به راحتی افعال را می توانید صرف کنید .
این الگو حل تستهای دشوار این مبحث را به راحتی تضمین می کند .

خانوم مهندس صداقت مشاور ارشد موسسه حرف آخر

برای ارتباط با مهندس صداقت و مشاوره محصولات موسسه حرف آخر با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس حاصل فرمایید.

8
اشتراک‌گذاری