آموزش املا لغت واژگان حرف آخر توسط استاد محسن منتظری

✅✅دراین ویدیوها باآموزش حرفه ای مبحث املا توسط استادمحسن منتظری درخدمت شما هستیم.

✅✅ املا  یکی مباحث شش گانه ادبیات درکنکورمی باشدکه۲سوال از۲۵سوال ادبیات رابه خودت اختصاص می دهدوسهم۸درصدی راازسوالات ادبیات درکنکوردارد.ماهیت این مبحث ادراکی است بنابراین حفظ کردن دراین قسمت هیچ گونه کارایی نخواهدداشت چون درهمین درس ادبیات ما با هزاران واژه مواجه هستیم که اگربخواهیم همه ی آن ها راحفظ کنیم کاری بس زمان بر و چه بسا نشدنی است ودرپایان هم هیچ سودی برای ما نخواهدداشت…
حال چگونه می توان به این ادراک برای حل سوالات املارسید؟…
✅✅کاری که استادمنتظری در حرف آخرانجام داده اندروشی منحصربه فرد و ویژه می باشد‌.استادبه ما می گویندبرای نوشتن املای یک کلمه لازم نیست شما ظاهرآن را قضاوت کنیدبلکه به دنبال مفهوم کلمه باشیدبرای یادگیری این مفاهیم الگوهای انیمیشنی را ارائه می دهندکه این الگوهاتمامی مفاهیم یک کلمه را پوشش قرارمی دهدودیگرلازم نیست برای هرمفهوم یک روش به کارببریدکه زمان بر و عملا بدون کاربرددرهمه ی سوالات می باشد.
درویدیوهای فوق ملاحظه می کنیدکه استاداملای دوکلمه ی گذاشتن وگزاردن که اکثریت درنوشتن وتشخیص درست آن ها دچارخطا می شوند را چگونه باهمین الگوآموزش می دهند که بسیارکاربردی است.
اگرمیخواهدمبحث املا یکی از نقاط قوت شما درادبیات کنکورباشدتوصیه میکنم ویدیوهای فوق را ببینیدواز شیوه ی متفاوت آموزش لذت ببرید.

نویسنده: خانوم مهندس فرزی

7
اشتراک‌گذاری

آموزش آرایه تشخیص با تدریس استاد منتظری

✅✅دراین ویدیوهاباآموزش متفاوت وبی نظیرحسن تعلیل وتشخیص ازمبحث آرایه های ادبی توسط استادمحسن منتظری درخدمت شماهستیم.

✅✅آرایه های ادبی یکی از مباحث مهم دردرس ادبیات است که۳سوال از۲۵سوال ادبیات رابه خوداختصاص می دهدکه۱۲%سهم ادبیات درکنکورمی باشد.تیپ بندی سوالات این درس درکنکوربه صورت ترکیبی وتک آرایه ای می باشد.
اما چرا بسیاری از داوطلبان با این قسمت ازادبیات میانه خوبی ندارندوترجیح می دهندازپاسخگویی به سوالات آن صرف نظرکنند؟
پاسخ این است که اشتباه اکثرداوطلبان اینجاست که فکرمی کننداگرقواعدآرایه هاراحفظ باشنددیگرپاسخگویی به سوالات آن کاردشواری نیست اما زمانی که واردحل سوال می شوندنتیجه عکس می گیرند.حال چه بایدکرد؟
پس این رابخاطرداشته باشیددراین قسمت ازحفظ کردن خودداری کنیدبلکه به دنبال یادگیری مفهومی باشیدکه بتوانیدقواعدراکاربردی کنیدکه استفاده ازالگوبرای برای یادگیری مفهومی ودسته بندی قواعدوکاربردی کردن آن ها وحل مستمرتمرین از رازهای موفقیت دراین قسمت می باشد.
✅✅کاری که استادمنتظری درحرف آخربرای ما انجام داده انداین است که آرایه های ادبی رادرقالب داستان آموزش می دهند.
درویدیوی آموزش حسن تعلیل شما می بینیدکه این آرایه که بسیاری از داوطلبان در تشخیص آن دچارخطا می شوندچگونه استاددرقالب طرح یک داستان انیمیشنی ونتیجه گیری ازآن یکباربرای همیشه به شما آموزش می دهنددرنتیجه گیری داستان حسن تعلیل استادبه مامی گوینددانستن فقط یه نکته برای حل سوالات حسن تعلیل کافی است”آوردن دلیل غیرواقعی ولی ادبی”
یادرویدیوی آرایه تشخیص ملاحظه می کنیداستادابتدا مفهوم تشخیص رابیان می کنند
سپس باذکرمثالی انیمیشنی آن رادرذهن شمابه ثبیت می رساننداما استادالگویی آموزش می دهندکه بسیارراحت تربتوان سوالات کنکوررابه جواب رساندوتاکیدمی کنندفقط کافی است این الگورایادبگیرید”آدم نبودمن آدم حسابش کردم” که دراین الگواشاره به غیرانسان دارندومفهوم تشخیص را جا میندازندودرقالب همین الگوتمامی استثناهادربحث تشخیص را نیزمطرح میکنند وجالب است بدانیداصلی ترین مشکل شما دراین آرایه که آن رابا استعاره اشتباه میگرفتیدبا این الگوبرای همیشه حل می شود.
پس اگرمی خواهدلذت حل صحیح سوالات آرایه درکنکورراازدست ندهیدپیشنهادمیکنم تماشای ویدیوی های فوق را ازدست ندهید.

نویسنده : خانوم مهندس فرزی

3
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث هم آوایی توسط استاد منتظری

#ادبیات
مبحث هم آوایی

در سوالات ادبیات هر ساله دو تست به مبحث املا اختصاص می یابد .

تدریس این بخش در پک ادبیات از طریق انیمیشن و طرح داستان است تا به سادگی املای لغات مشکل را به خاطر بسپارید .
یکی از روشهای به یاد سپاری املای واژگان استفاده از هم آوایی می باشد ، در این روش به بررسی کلمات هم آوایی که املای متفاوت دارند پرداخته می شود برای نمونه املای دو واژه مطبوع و متبوع که هم آوا می باشند ولی با دو معنای مختلف هستند و برای شناسایی باید به معنای آن هم توجه شود .
در الگوی کاربردی تدریس این بخش با این روش ساده آشنا می شوید : الگوی “ت” که در آن واژگانی که به معنای پیروی و در پی چیزی بودن می باشند در الگوی “ت” جای می گیرند و با این حرف نوشته می شوند . در ادامه نیز چندین تست آزمون سراسری با این روش بررسی می شوند .

📌نویسنده و تحلیل گر: خانوم صداقتی مشاور ارشد موسسه حرف آخر

☎️ برای خرید محصولات از دفتر رسمی فروش موسسه و مشاوره با مشاورین رتبه پرور حرف آخر با شماره ی ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس بگیرید .

6
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث ایهام توسط استاد محسن منتظری

#ادبیات
تدریس مبحث ایهام
این مبحث از قسمتهای پیچیده آرایه های ادبی می باشد ، میانگین سوالات کنکور از بخش آرایه ها ۳ سوال است و تسلط بر آن بسیار حائز اهمیت .
این بخش ادبیات با ارائه تنها یک الگو تدریس شده و شما می توانید به سادگی با استفاده از این الگوی طلایی به حل تمامی تستهای ترکیبی آرایه ها بپردازید. در ابتدای تدریس با بعضی از کلمات دو معنایی در تست انتخابی آشنا می شویم در ادامه الگوی حل تست با این روش ارائه می شود :
اول به سراغ واژگان با دو معنای مختلف می رویم اگر به نمونه ای دست نیافتیم در مرحله بعد به بررسی امکان ایهام تناسب بین واژگان می پردازیم ، یعنی این احتمال که آیا دو واژه مرتبط شناسایی می شود و یا خیر .
با این روش به راحتی این آرایه پیچیده در بیت قابل تشخیص می باشد .
در پک آرایه ها به بررسی ۹۰ واژه ایهام دار در کتاب درسی در قالب جمله پرداخته شده تا شما به تسلط کافی در این مبحث دست پیدا کنید .

📌نویسنده و تحلیل گر: خانوم صداقتی مشاور ارشد موسسه حرف آخر

☎️ برای خرید محصولات از دفتر رسمی فروش موسسه و مشاوره با مشاورین رتبه پرور حرف آخر با شماره ی ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس بگیرید .

10
اشتراک‌گذاری

آموزش تحلیل صرفی توسط استاد واعظی(قسمت دوم)

قسمت دوم
✅✅دراین ویدیو با آموزش متفاوت مبحث تحلیل صرفی از درس عربی توسط استادواعظی درخدمت شما هستیم.
✅✅درس عربی برخلاف آنکه ضریب آن۲می باشدوهمین عددممکن است بسیاری از داوطلبان عزیزرابه خطا واداردکه نسبت به این درس کم توجه شوند.اما حقیقت امراین است چون میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان برای این درس پایین هست همین موجب شده تا درس عربی دارای انحراف معیارباشدوبا وجودضریب کم از درس های با اهمیت وسرنوشت ساز درکنکورباشد.
درس عربی را درکنکوربصورت مبحثی موردمطالعه قرارمی دهیم وامروز با مبحث تحلیل صرفی درخدمت شما هستیم.
سوالات۴۰و۴۱و۴۲دردفترچه دروس عمومی مربوط به تحلیل صرفی است یعنی ازاین مبحث ۳سوال پای ثابت سوالات کنکورمی باشد‌و۱۲درصداز سهم سوالات عربی رابه خوداختصاص می دهدکه قابل توجه است.سوالات این مبحث از داخل یک متن داده می شودکه دوتای آن مربوط به فعل ویکی مربوط به اسم است وبرای حل سوالات این مبحث تسلط برقواعدشرط اول است.
✅✅کاری که استادواعظی درحرف آخر برای ما انجام داده اند این است که قواعدلازم برای حل سوالات تحلیل صرفی را دریک دسته بندی منظم ارائه داده اندسپس الگوی خط اوریب راارائه می دهند که در حل سوالات این مبحث روشی بی نظیروحرفه است.استادبه ما دسته بندی تناقض هاراآموزش می دهند تا براحتی بتوان سوالات این مبحث را از طرق ردگزینه به جواب رساند. الگوی بی نظیردیگراستادواعظی برای حل سوالات این مبحث الگوی از چپ به راست وشکستن گزینه هاست در این الگو شما یادمیگیریدکه حتی بدون خواندن متن نیزمی توان جواب نهایی وصحیح رابا اطمینان۱۰۰درصدی کشف کرد.
با دیدن این ویدیوبدون شک منسجم ترین وبا قاعده ترین تدریس عربی را درحرف آخر با استادواعظی خواهیدیافت.
درویدیوی فوق لذت حل سوالات تحلیل صرفی به روش فوق حرفه ای استادواعظی را تقدیم شما می کنیم.
نویسنده خانوم مهندس فرزی

6
اشتراک‌گذاری

آموزش تحلیل صرفی توسط استاد واعظی(قسمت اول)

✅✅دراین ویدیو با آموزش متفاوت مبحث تحلیل صرفی از درس عربی توسط استادواعظی درخدمت شما هستیم.
✅✅درس عربی برخلاف آنکه ضریب آن۲می باشدوهمین عددممکن است بسیاری از داوطلبان عزیزرابه خطا واداردکه نسبت به این درس کم توجه شوند.اما حقیقت امراین است چون میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان برای این درس پایین هست همین موجب شده تا درس عربی دارای انحراف معیارباشدوبا وجودضریب کم از درس های با اهمیت وسرنوشت ساز درکنکورباشد.
درس عربی را درکنکوربصورت مبحثی موردمطالعه قرارمی دهیم وامروز با مبحث تحلیل صرفی درخدمت شما هستیم.
سوالات۴۰و۴۱و۴۲دردفترچه دروس عمومی مربوط به تحلیل صرفی است یعنی ازاین مبحث ۳سوال پای ثابت سوالات کنکورمی باشد‌و۱۲درصداز سهم سوالات عربی رابه خوداختصاص می دهدکه قابل توجه است.سوالات این مبحث از داخل یک متن داده می شودکه دوتای آن مربوط به فعل ویکی مربوط به اسم است وبرای حل سوالات این مبحث تسلط برقواعدشرط اول است.
✅✅کاری که استادواعظی درحرف آخر برای ما انجام داده اند این است که قواعدلازم برای حل سوالات تحلیل صرفی را دریک دسته بندی منظم ارائه داده اندسپس الگوی خط اوریب راارائه می دهند که در حل سوالات این مبحث روشی بی نظیروحرفه است.استادبه ما دسته بندی تناقض هاراآموزش می دهند تا براحتی بتوان سوالات این مبحث را از طرق ردگزینه به جواب رساند. الگوی بی نظیردیگراستادواعظی برای حل سوالات این مبحث الگوی از چپ به راست وشکستن گزینه هاست در این الگو شما یادمیگیریدکه حتی بدون خواندن متن نیزمی توان جواب نهایی وصحیح رابا اطمینان۱۰۰درصدی کشف کرد.
با دیدن این ویدیوبدون شک منسجم ترین وبا قاعده ترین تدریس عربی را درحرف آخر با استادواعظی خواهیدیافت.
درویدیوی فوق لذت حل سوالات تحلیل صرفی به روش فوق حرفه ای استادواعظی را تقدیم شما می کنیم.

نویسنده: خانوم مهندس فرزی

3
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث ترجمه توسط استاد واعظی

#عربی
✅✅ این ویدیو به آموزش نحوه پاسخ به تست های ترجمه در درس عربی پرداخته است.
✅✅ تست های ترجمه از مهم ترین قسمت کنکور های عربی است و هر سال در همه گروه های آموزشی ۸ تست را به خود اختصاص می دهد و بیشترین تعداد سوال عربی را شامل می شود. برای پاسخ دادن به سوالات ترجمه به راهکار های زیر نیاز داریم که در ادامه به آن می پردازیم.

✅✅ برای پاسخ دادن به تست های ترجمه باید در ابتدا نکات قواعد را به خوبی یاد بگیرید تا با استفاده از دانش قواعدتان بتوانید نکات قواعد را از تست ها استخراج و در گذینه ها از آنها استفاده کنید تا به پاسخ درست در این گونه سوالات برسید.
استاد واعظی مدرس عربی موسسه حرف آخر برای تست های ترجمه، نکات و الگو های زیبایی طراحی کرده اند که با یادگیری آنها به تسلطی خواهید رسید که می توانید به پاسخ درست در تست های این مبحث برسید.

این ویدیو فوق العاده زیبا را ببینید و تمام تست های ترجمه را از آن خود بکنید.
نویسنده: خانوم مهندس عزیزی

11
اشتراک‌گذاری

آموزش معلوم و مجهول توسط استاد واعظی

✅✅ این ویدیو شامل آموزش معلوم و مجهول استاد محمد واعظی است.

✅✅ مبحث معلوم و مجهول از مباحث قواعد درس عربی است و هر ساله از ۸ سوال قواعد حدود ۲ الی ۳ تست کنکور سراسری را در تمامی گروه های آزمایشی شامل می شود. مبحث معلوم و مجهول در کنکور های سراسری دارای اهمیت ویژه ای است و دانش آموزان در فهم و درک آن به مشکل بر می خورند.

✅✅ در ادامه به روش تدریس این مبحث در موسسه حرف آخر می پردازیم:
برای یادگیری مبحث معلوم و مجهول کافیست فاعل و مفعول را در جمله پیدا کنیم و جای آنها را باهم عوض کنیم و همچنین به اعرابشان نیز باید دقت داشته باشیم. الگو های عربی موسسه حرف آخر همه این نکات را بصورت جزء به جزء در ذهن شما ماندگار می کند و نیازی به حفط کردن هیچ مطلبی نیست.

دوستانی که همیشه از درس عربی فراری بودید و برای کنکور درس عربی را حذف کردید، این ویدیو را ببینید تا بدانید که چطور می توان درس عربی را در کنکور به نقطه قوت خود تبدیل کرد.
نویسنده: خانوم مهندس عزیزی

13
اشتراک‌گذاری

آموزش اعلال به حذف توسط استاد واعظی

#عربی
آموزش اعلال به حذف
میانگین سوالات مطرح شده از این مبحث بسیار مهم عربی ۳ سوال می باشد .
با ملاحظه این ویدیو می توانید به راحتی فعلهای فارسی ، افعال عربی را صرف کنید .
آموزش مبحث اعلال کاملا با روش تستی انجام شده و از این طریق با نکات طلایی به حذف گزینه می پردازید . در ابتدا به مواردی که امکان حذف حرف عله وجود دارد اشاره شده بدین صورت که دو حرف عله پشت هم بیایند حرف عله اول حذف می شود بجز وا ، یا .
حروف آ ، ای ، او به ساکن برسند نیز حرف عله حذف می شود .
و حالا با همین الگو همراه با استاد به راحتی افعال را می توانید صرف کنید .
این الگو حل تستهای دشوار این مبحث را به راحتی تضمین می کند .

خانوم مهندس صداقت مشاور ارشد موسسه حرف آخر

برای ارتباط با مهندس صداقت و مشاوره محصولات موسسه حرف آخر با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس حاصل فرمایید.

6
اشتراک‌گذاری

تدریس مبحث مستثنی توسط استاد واعظی

آموزش مبحث مستثنی
در این ویدیو با موضوع چالش برانگیز مستثنی و انواع آن آشنا می شویم .
بسیاری از داوطلبین با حل تست این مبحث مشکل دارند زیرا تشخیص درست آن با روشهای تدریس رایج به سختی صورت می گیرد .
استاد واعظی در ابتدا به تعریف ساده مستثنی و انواع آن می پردازند و سپس با استفاده از سه کلید طلایی به سادگی به شما کمک می کنند تا نوع مستثنی را تشخیص دهید .
و اما سه کلید طلایی :
۱- دست روی ( الّا) در جمله می گذاریم ، مستثنی نقش بگیرد از نوع تام است در غیر این صورت مفرغ است .
۲- جمله مثبت باشد حتما تام است .
۳- گروه بعد (الّا) ضمیر باشد باز هم مستثنی تام است .
ملاحظه می کنید که براحتی می توان با این ۳ نکته به حل تست این مبحث دشوار رسید. در سالهای اخیر از این مبحث به طور معمول سوال مطرح شده است .

خانوم مهندس صداقت مشاور ارشد موسسه حرف آخر

برای ارتباط با مهندس صداقت و مشاوره محصولات موسسه حرف آخر با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس حاصل فرمایید.

12
اشتراک‌گذاری